ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
26
42
68
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
31
25
56
รวม
57
67
124
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
38
36
74
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
37
34
71
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30
30
60
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
37
27
64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
51
46
97
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
44
31
75
รวม
237
204
441
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
57
31
88
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
30
42
72
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37
32
69
รวม
124
105
229
รวมนักเรียนทั้งหมด
418
376
794